39. มูลค่าและความเสียหายจากอุทกภัย

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย”

ความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับจำนวนผู้ที่ประสบภัยและมูลค่าความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2561 มีความรุนแรงน้อยกว่า พ.ศ. 2560 โดยมีจังหวัดที่ได้รับความเสียหาย 66 จังหวัด มีราษฎรประสบภัย 1,009,289 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 542,067,800 ล้านบาท

สรุปมูลค่าและความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2552-2561

 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562